v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
 • Điểm học tập
 • Danh sách học sinh học lại, thi lại lần 2

  BỘ TƯ PHÁP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT
  BUÔN MA THUỘT

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  DANH SÁCH HỌC SINH

  (Kèm theo Thông báo số        /TB-TCLBMT ngày    tháng     năm 2014
  của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột)

     1. Học phần: Kỹ năng giao tiếp

  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Vũ Bảo

  1992

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  2

  Nguyễn Thế Cường

  1992

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  3

  Nguyễn Ngọc Hiệp

  1991

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

  4

  Hoàng Hải Nam

  1985

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  5

  Trần Xuân Nguyên

  1993

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  6

  Nguyễn Hồng Nguyên

  1992

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  7

  Nguyễn Ngọc Phương

  1993

  K5A

  Vắng thi lần 1

  x

  8

  Y Ya Pan Bkrông

  1991

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

  9

  Lê Trọng Hùng

  1993

  K5B

  Vắng thi lần 1

  x

  10

  Lê Quốc Khánh

  1992

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  11

  Y Khoa Niê Kđăm

  1978

  K5B

  Vắng thi lần 1

  x

  12

  Đặng Văn Mến

  1992

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

   

  13

  H Ngam AĐrơng

  1993

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  14

  Võ Thị Hồng Nguyên

  1990

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  15

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  16

  Nguyễn Quang Thi

  1990

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  17

  Võ Minh Toản

  1993

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  18

  Hoàng Trọng Tuấn

  1992

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x
   

     2. Học phần: Bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền cấp xã

  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Nguyễn Thế Cường

  1992

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  2

  Nguyễn Ngọc Hiệp

  1991

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

   

  3

  Hồ Trung Hiếu

  1992

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

   

  4

  Y Ya Pan Bkrông

  1991

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

  5

  Tống Thị Mỹ Linh

  1994

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  6

  H Ngam Adrơng

  1993

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  7

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  8

  Nguyễn Quang Thi

  1990

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  9

  Hoàng Trọng Tuấn

  1992

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x
     

     3. Học phần: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động

  Stt

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Nguyễn Viết Hợi

  K3A1

  Điểm học phần dưới 5

  x

  2

  Nguyễn Thế Cường

  1992

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  3

  Đỗ Thiện Dương

  1990

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  4

  Nguyễn Ngọc Hiệp

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

  5

  Hoàng Phi Hùng

  1994

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  6

  Nguyễn Văn Đức Linh

  1994

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  7

  Hà Văn Luân

  1991

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  8

  Hoàng Hải Nam

  1985

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  9

  Đào Nguyễn Minh Nhật

  1990

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  10

  Nguyễn Thị Phương

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  11

  Y Ră Buôn Dap

  1989

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  12

  Nguyễn Hữu Trí

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  13

  Nguyễn Quang Tuấn

  1992

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  14

  Ngô Sơn Tùng

  1994

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  15

  Trần Quang Vĩnh

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  16

  Y Ya Pan Bkrông

  K5A

  Vắng học quá số tiết

  x

  17

  Lê Quốc Khánh

  1992

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  18

  Y Khoa Niê Kđăm

  1978

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  19

  Nguyễn Thanh Liêm

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  20

  Tống Thị Mỹ Linh

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  21

  Đặng Văn Mến

  1992

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  22

  Võ Thị Hồng Nguyên

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  23

  Nguyễn Khắc Phát

  1993

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  24

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  25

  Nguyễn Quang Thi

  K5B

  Vắng học quá số tiết

  x

  26

  Võ Minh Toản

  1993

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  27

  Nguyễn Thị Thùy Trang

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x
     

     4. Học phần: Công tác thi hành án dân sự

  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Nguyễn Văn Hoàng

  1992

  K3A2

  Điểm học phần dưới 5

  x

  2

  Nguyễn Văn Đạt

   

  K4B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  3

  Nguyễn Quang Thi

  1990

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  4

  Huỳnh Thị Mỹ Ái

  1994

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x     5. Học phần: Công tác hộ tịch và thống kê tư pháp


  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Tạ Minh Cảnh

   

  K3A1

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  2

  Y Ni Ken Niê

  1992

  K3A1

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  3

  Nguyễn Thành Minh Hiếu

  1995

  K3A2

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  4

  Y Wai Hmõk

  1994

  K3A2

  Điểm học phần dưới 5

  x

  5

  Nguyễn Văn Đạt

   

  K4B

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  6

  H’ Phương Niê

   

  K4A

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  7

  Võ Thị Hồng Nguyên

  1990

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

        6. Học phần: Công tác bầu cử của UBND cấp huyện và cấp xã


  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  Học lại

  Thi lần 2

  1

  Phan Thị Thu Hằng

  K3A2

  Điểm học phần dưới 5

  x

   

  2

  Đỗ Văn Thương

   

  K3A2

  Điểm học phần dưới 5

  x

  3

  Nguyễn Thế Cường

  1992

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  4

  Nguyễn Ngọc Hiệp

  1991

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  5

  Đặng Quang Huy

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  6

  Phạm Đình Khá

  1994

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  7

  Hoàng Hải Nam

  1985

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  8

  Trần Xuân Nguyên

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  9

  Nguyễn Hồng Nguyên

  1992

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  10

  Nguyễn Ngọc Phương

  1993

  K5A

  Điểm học phần dưới 5

  x

  11

  Lê Quốc Khánh

  1992

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  12

  Y Khoa Niê Kđăm

  1978

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  13

  Bùi Thị Mỹ Lệ

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  14

  Đặng Văn Mến

  1992

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  15

  Võ Thị Hồng Nguyên

  1990

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  16

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  17

  Nguyễn Quang Thi

  1990

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x

  18

  Hoàng Trọng Tuấn

  1992

  K5B

  Điểm học phần dưới 5

  x
   
   
   
  Q. Hiệu trưởng
   
   
   (Đã ký)
   

  Ths Nguyễn Hùng Vừa
  THÔNG BÁO
  THÔNG TIN CẦN BIẾT
  VIDEO
  Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
  HÌNH ẢNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số lượt truy cập 18883507
  Đang trực tuyến 22938