v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với học sinh khóa 7 hệ chính quy

BỘ  TƯ PHÁP

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

Số: 97 /QĐ-TCLBMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Đắk Lắk, ngày  12   tháng 7 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT

Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-TCLBMT ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về việc ban hành Kế hoạch thực tập tốt nghiệp trung cấp luật khóa VII, hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2016;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Đào tạo nghiệp vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công giáo viên hướng dẫn và nhóm học sinh thực tập tốt nghiệp trung cấp luật khóa VII, hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2016 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực tập tốt nghiệp tại cơ sở là 02 tháng, kể từ ngày 04 tháng 7 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn học sinh viết nhật ký và báo cáo thực tập tốt nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường, được hưởng các chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành.

Học sinh thực tập tốt nghiệp phải chấp hành đầy đủ, đúng quy định của Nhà trường và cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thực tập, thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch thực tập và hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

Điều 3. Trưởng khoa Đào tạo nghiệp vụ, trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; các giáo viên hướng dẫn thực tập và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- Website: http://trungcapluatbmt.edu.vn;

- Niêm yết bảng thông báo;

- Lưu: VT, ĐT&CTHS, khoa ĐTNV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Trần Danh Phú
 

DANH SÁCH

Phân công Giáo viên hướng dẫn học sinh trung cấp luật khóa VII,

hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2016 thực tập tốt nghiệp

(Kèm theo Quyết định số  97/QĐ-TCLBMT ngày 12  tháng 7  năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột)

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhóm

Số lượng học sinh

Điện thoại liên hệ

1

Vũ Tuyên Hoàng

Khoa ĐTNV

1

20

01669.332.018

2

Nguyễn Thị Bích Điền

Khoa ĐTNV

2

20

0905.720.055

3

Nguyễn Thị Thảo

Khoa ĐTNV

3

20

0968.932.905

4

Dương Thị Thân Thương

Khoa ĐTCB

4

20

0917.720.870

5

Nguyễn Trịnh Ngọc Linh

Khoa ĐTCB

5

20

0901.903.904

6

Trần Quốc Toản

Khoa ĐTCB

6

20

0988.933.047

7

Tô Duy Khâm

Khoa ĐTCB

7

20

0979.898.860

8

Dương Văn Quý

Khoa ĐTCB

8

20

0986.505.513

9

Thang Ngọc Dũng

Khoa ĐTNV

9

17

0976.364.7699

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

Thang Ngọc Dũng Danh sách học sinh nhóm 1

 Danh sách học sinh nhóm 2

 Danh sách học sinh nhóm 3

 Danh sách học sinh nhóm 4

 Danh sách học sinh nhóm 5

 Danh sách học sinh nhóm 6

 Danh sách học sinh nhóm 7

 Danh sách học sinh nhóm 8

 Danh sách học sinh nhóm 9
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24111403
Đang trực tuyến 6258