v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Hiệu trưởng
vuanh@moj.gov.vn

Phó Hiệu trưởng
(0262) 3977389

Quản trị website
(0262) 3977339
THÔNG BÁO
Về việc công bố danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm học 2017

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/QĐ-TCLBMT

Đắk Lắk, ngày 20  tháng 9 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận 117 học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật

Khóa VII (lớp K7C) hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2017 và  Khóa VIII, hệ chính quy,

niên khóa 2015 - 2017

                                                              

                                                              

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT

 

Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Xét đề nghị của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật Khóa VII, Khóa VIII, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật cho 117 học sinh Khóa VII, hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2017; Khóa VIII, hệ chính quy, niên khóa 2015 - 2017 và các học sinh dự thi tốt nghiệp cùng kỳ, cụ thể như sau:

Stt

Lớp, khóa

Tổng số HS dự thi

Lần dự thi

Số lượng học sinh

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

Thi 01 môn

Thi 03 môn

Thi 06 môn

1

K5A

01

01

-

-

-

01

-

2

K6A

01

01

-

-

-

01

-

Stt

Lớp

Tổng số HS dự thi

Lần dự thi

Số lượng học sinh

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

Thi 01 môn

Thi 03 môn

Thi 06 môn

3

K6B

01

-

01

-

-

01

-

4

K6C

04

02

01

01

01

03

-

5

K7A

02

01

-

01

01

01

-

6

K7B

02

01

01

-

-

02

-

7

K7C

09

09

-

-

-

05

04

8

K8A

49

49

-

-

-

43

06

9

K8B

48

48

-

-

-

48

-

Tổng số

117

112

03

02

02

105

10

 

            (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thi và xét tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật Khóa VII, hệ chính quy; Khóa VIII, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và các học sinh có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:         

  - Như Điều 2 (thực hiện);

- Vụ TCCB-Bộ Tư pháp

(Báo cáo);

- Bộ LĐ,TB&XH

- GVCN các lớp;

- Niêm yết bảng tin;

- Website của Trường;

- Lưu: VT, ĐT&CTHS.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Hùng Vừa

 Danh sách học sinh khóa 5 đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh khóa 6 đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh K6C đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh khóa 7 đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh K7C (chưa có bằng TN PTTH) đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh K7C (Đã có bằng TN PTTH) đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh khóa 8 đủ điều kiện thi tốt nghiệp


__________________________________________________BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Số: 94/QĐ-TCLBMT

Đắk Lắk, ngày 20  tháng 9 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v 54 học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật

Khóa VII (lớp K7C) hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2017 và Khóa VIII, hệ chính quy,

niên khóa 2015 - 2017

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT

         

Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Xét đề nghị của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật Khóa VII, hệ chính quy; Khóa VIII, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp ngành Pháp luật đối với 54 học sinh, trong đó có 17 học sinh Khóa VII (Lớp K7C), hệ chính quy, niên khóa 2014 - 2017 và 37 học sinh Khóa VIII (Lớp K8A, K8B), hệ chính quy, niên khóa 2015 - 2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Khóa VII, hệ chính quy; Khóa VIII, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:         

  - Như Điều 3 (thực hiện);

- Vụ TCCB-Bộ Tư pháp

(Báo cáo);

- Bộ LĐ,TB&XH

- GVCN các lớp;

- Niêm yết bảng tin;

- Website của Trường;

- Lưu: VT, ĐT&CTHS.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Hùng Vừa

 
Danh sách học sinh K7C không đủ điều kiện thi tốt nghiệp

Danh sách học sinh khóa 8 không đủ điều kiện thi tốt nghiệp

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giải việt dã Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột lần thứ 2 chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập ĐTNCSHCM
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 15239943
Đang trực tuyến 638