Ra mắt mô hình điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ