Bài giải toán lớp 5 Đề-xi-mét khối. decimeter khối

Giải toán lớp 5 Đề-xi-mét khối. decimeter khối

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 5) Ghi vào chỗ trống (theo mẫu):

Câu trả lời:

Bài tập toán lớp 5 chỉ là một bài toán về xăng-ti-mét khối lớp 1 đến lớp 5.  decimeter khối

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 5): Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 1 dm3 =… Cm3

375dm3 =… Cm3

5,8dm3 =… Cm3

4/5 dm3 =… Cm3

b) 2000cm3 =… Đm3

154000cm3 =… Đm3

490000cm3 =… .Đm3

5100cm3 =… Đm3

Câu trả lời:

a) 1000cm3

375000cm3

5800cm3

800cm3

b) 2dm3

154dm3

490dm3

5,1dm3

Xem thêm: Vở bài tập Toán lớp 5 trang 99