Bài giải toán lớp 5 Thể tích của một hình

Bài giải toán lớp 5 Thể tích của một hình

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 5) Trong hai hình ảnh dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A chứa bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình lập phương B được tạo thành từ bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình nào có khối lượng lớn hơn?

Giải toán lớp 5 Thể tích của một hình - Giải toán lớp 5 Thể tích của một hình

Câu trả lời:

Hình hộp chữ nhật A gồm 4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

Hình hộp chữ nhật B gồm 3 x 3 x 3 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Hình chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình chữ nhật A.

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 5):

Hình A chứa bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích của hai hình A và B.

Bài tập toán lớp 5 về hình 1 - lời giải toán lớp 5 Thể tích của hình

Câu trả lời:

Hình A gồm có 5 x 3 x 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B gồm 3 x 3 x 3 -1 = 27 – 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B (hoặc thể tích hình B nhỏ hơn thể tích hình A).

Bài 3 (trang 115 SGK Toán 5) Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương này vào một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau?

Câu trả lời:

Vì 6 = 6 x 1 = 2 x 3 nên có hai cách sắp xếp:

Giải toán lớp 5 về một hình 2 - Giải toán lớp 5 Thể tích của một hình

Xem thêm: Giải toán lớp 5 phép trừ