Giải bài tập phép cộng, phép trừ lớp 1 lớp 6

Giải bài tập phép cộng, phép trừ lớp 1 lớp 6

Bài 1: Tính

Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 6 15 - Giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 6 18 - Giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 6

một. bc d. D. e.

Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Toán lớp 1 trong phạm vi 6 Các bài tập Toán lớp 1 trong phạm vi 6 24 - Lời giải Toán lớp 1 Tập 1 Luyện tập Phép cộng và Phép trừ lớp 6

F.g. Chào. J.k.

Bài 2: Tính

1 + 3 + 2 = 6 – 3 -1 = 6 – 1 – 2 =

3 + 1 + 2 = 6 – 3 -2 = 6 – 1 – 3 =

bài 3: Toán lớp 1 trong phạm vi 6 25 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 6

2 + 3… .6 3 + 3… 6 4 + 2… .5

2 + 4… .6 3 + 2… 6 4 – 2 …… 5

Xem thêm: Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 178 SGK

Bài 4: Các số?

…. + 2 = 5 3 +… .. = 6…. + 5 = 5

…. + 5 = 6 3 +…. = 4 6 +…. = 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1 trong phạm vi 6

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 6. f. Kết quả là 4.

b. Kết quả là 3. g. Kết quả là 6.

so với Kết quả là 6. h. Kết quả là 2.

D. Kết quả là 1. i. Kết quả là 6.

D. Kết quả là 6. j. Kết quả là 6.

e. Kết quả là 0.k. Kết quả là 5.

Bài 2:

1 + 3 + 2 = 6 6 – 3 -1 = 2 6 – 1 – 2 = 3

3 + 1 + 2 = 6 6 – 3 -2 = 1 6 – 1 – 3 = 2

Xem thêm: Bài giải Toán lớp 1 số 8

Bài 3:

2 + 3 < 6 3 + 3 = 6 4 + 2 > 5

2 + 4 = 6 3 + 2 <6 4 - 2 <5

Bài 4:

3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 0 + 5 = 5

1 + 5 = 6 3 + 1 = 4 6 + 0 = 6

Bài 5:

5 – 2 = 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *