Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 142/SGK Toán 4)

Tính diện tích của

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

a) Hình thoi ABCD, biết:

AC = 3cm

BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ biết:

MN = 7cm

NQ = 4cm

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 5) : 2 = 15/2 (cm2)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là: (7 x 4) : 2 = 14 (cm2)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 143/SGK Toán 4)

Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 143/SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

a) Ghi S

b) Ghi Đ

Leave a Comment Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Xem thêm