Giải bài tập toán lớp 1 bằng phép cộng nhỏ hơn 10

Giải bài tập toán lớp 1 bằng phép cộng nhỏ hơn 10

Bài 1: Tính:

9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 =

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 10 + 0 =

Bài 2: Tính:

Các bài tập Toán lớp 1 Trong phạm vi 10 - Lời giải Toán lớp 1 Tập 1 Luyện tập Cộng dưới 10 Toán lớp 1 trong phạm vi 10 1 - Bài giải toán lớp 1 phép cộng cho bé hơn 10 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 10 Bài toán lớp 1 trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 - Lời giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trong phạm vi 10 Bài toán lớp 1 trong phạm vi 10

một. bc d. e. f.

Bài 3: Các số?

Bài tập toán lớp 1 trong phạm vi 10 6 - Lời giải toán Thêm phần luyện tập lớp 1 trong phạm vi 10

Bài 4: Tính:

5 + 3 + 2 = 4 + 4 + 1 = 6 + 3 – 5 = 5 + 2 – 6 =

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Bài tập toán lớp 1 trong phạm vi 10 7 - Lời giải Toán Thêm phần luyện tập lớp 1 trong phạm vi 10

Sự hòa tan:

Bài 1:

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 10 + 0 = 10

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 về dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau

Bài 2:

một. Kết quả là 9.

b. Kết quả là 10.

so với Kết quả là 10.

D. Kết quả là 10.

e. Kết quả là 8.

F. Kết quả là 10.

Bài 3:

3 + 7 = 10

6 + 4 = 10

0 + 10 = 10

1 + 9 = 10

10 + 0 = 10

8 + 2 = 10

0 + 10 = 10

5 + 5 = 10

Bài 4:

5 + 3 + 2 = 10 4 + 4 + 1 = 9 6 + 3 – 5 = 4

5 + 2 – 6 = 1

Bài 5: Phép tính là: 7 + 3 = 10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *