Giải bài tập toán lớp 3 trang 94

Giải bài tập toán lớp 3 trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 - Giải bài tập Toán lớp 3 trang 94

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 1 - Giải bài tập Toán lớp 3 trang 94

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 94 2 - Giải bài tập toán lớp 3 trang 94

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 3 - Giải bài tập Toán lớp 3 trang 94

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 3): Các số?

a) 8650; 8651; 8652; …; 8654;…; …

b) 3120; 3121; …;…;…;…

c) 6494; 6495;…;…;…;…

Câu trả lời:

a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654;8655; 8656

b) 3120; 3121; 3122; 3123;3124;3125

c) 6494; 6495;6496;6497; 6498; 6499

Bài 4 (trang 94 sgk toán 3): Vẽ bán kính số rồi viết số hàng nghìn thích hợp vào dưới mỗi dòng của bán kính số:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 4 - Giải bài tập Toán lớp 3 trang 94

Câu trả lời:

…3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000;…

Xem thêm: Giải toán lớp 3 Tìm một trong các phần bằng nhau của một số