Giải phép cộng lớp 1 trong vòng 10

Giải phép cộng lớp 1 trong vòng 10

Bài 1: Tính:

một) Các bài tập Toán lớp 1 vào 10 - Phép cộng các bài giải Toán lớp 1 vào 10 Các bài toán lớp 1 vào 10 1 - Các bài toán lớp 1 vào 10 thêm vào Các bài toán lớp 1 trong vòng 10 2 - Các bài toán lớp 1 được bổ sung trong vòng 10 Các bài toán lớp 1 trong vòng 10 3 - Các bài toán lớp 1 đã thêm trong vòng 10 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 10 4 - Các bài toán lớp 1 thêm vào 10 Toán lớp 1 dưới 10 5 - Bài toán lớp 1 Phép cộng dưới 10

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =

9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 =

9 – 1 = 8 – 2 = 7 – 3 = 6 – 3 =

Bài 2: Các số?

Toán lớp 1 dưới 10 6 - Bài toán lớp 1 Phép cộng dưới 10

Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp:

Các bài toán lớp 1 trong vòng 10 7 - Các bài toán lớp 1 được bổ sung trong vòng 10 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 10 8 - Các bài toán lớp 1 thêm vào 10

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 10.

b. Kết quả là 10.

so với Kết quả là 10.

D. Kết quả là 10.

D. Kết quả là 10.

e. Kết quả là 10.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10

9 – 1 = 8 8 – 2 = 6 7 – 3 = 4 6 – 3 = 3

Xem thêm: Giải vở bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10 (tiếp theo)

Bài 2:

Hoàn thành lần lượt từ trái qua phải: Viết số 7 vào ô thứ nhất.

Viết số 7 vào hình tam giác đầu tiên.

Viết số 6 vào ô tròn đầu tiên.

Viết số 4 vào ô vuông thứ 2.

Viết số 8 vào ô vuông thứ 2.

Viết số 9 vào ô tròn thứ hai.

Viết số 10 vào hình cuối cùng.

Bài 3:

Phép tính đúng là: 6 + 4 = 10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *