Giải phép trừ lớp 1 trong vòng 9

Giải phép trừ lớp 1 trong vòng 9

Bài 1: Tính:

Các bài tập Toán lớp 1 Với phạm vi 9 - Giải Toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vi 9 Các bài tập Toán lớp 1 Trong phạm vi 9 - Lời giải Toán lớp 1 Phép trừ dưới 9 Các bài tập Toán lớp 1 Trong phạm vi 9 - Bài tập Toán lớp 1 Giải phép trừ dưới 9 Các bài tập Toán lớp 1 trong phạm vi 9 3 - Giải bài tập Toán lớp 1 Phép trừ dưới 9 Các bài tập Toán lớp 1 trong phạm vi 9 4 - Giải bài tập Toán lớp 1 Phép trừ dưới 9

một. bc d. D.

Toán lớp 1 trong phạm vi 9 5 - Giải toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vi 9 Các bài tập Toán lớp 1 trong phạm vi 9 6 - Giải bài tập Toán lớp 1 Phép trừ dưới 9 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 9 - Giải toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vi 9 Các bài tập Toán lớp 1 Dưới 9 8 - Phép trừ các bài tập Toán lớp 1 Dưới 9 Các bài tập Toán lớp 1 Dưới 9 - Phép trừ các bài tập Toán lớp 1 Dưới 9

e. F.g. Chào.

Bài 2: Tính:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =

9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Các bài tập Toán lớp 1 Trong phạm vi 9 10 - Giải bài 1 Phép toán Phép trừ dưới 9 Các bài tập Toán lớp 1 Dưới 9 11 - Lời giải Toán lớp 1 Phép trừ Dưới 9

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 1 trang 132

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 8. e. Kết quả là 3.

b. Kết quả là 7. f. Kết quả là 2.

so với Kết quả là 6. g. Kết quả là bằng 1.

D. Kết quả là 5. h. Kết quả là 0.

D. Kết quả là 4. i. Kết quả là 9.

Bài 2:

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9

9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4

Bài 4:

Phép tính đúng là: 9 – 4 = 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *