Giải toán lớp 1 Bảng cộng, trừ trong vòng 10

Giải toán lớp 1 Bảng cộng, trừ trong vòng 10

Bài 1: Tính:

một)

3 + 7 = 4 + 5 = 7 – 2 = 8 – 1 =

6 + 3 = 10 – 5 = 6 + 4 = 9 – 4 =

b)

Giải toán lớp 1 trong vòng 10 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong vòng 10 Toán lớp 10 tập 1 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 tập 2 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 phạm vi 3 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

một. bc d.

Giải toán lớp 1 trong phạm vi 4 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 5 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 6 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 7 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

D. e. F.g.

Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp:

một) Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 8 - Giải toán lớp 1 Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

b) Có: 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Ngoài ra:… .bóng?

Sự hòa tan:

Bài 1:

một)

3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5 8 – 1 = 7

6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 9 – 4 = 5

Xem thêm: Giải phép cộng lớp 1 trong vòng 3

b)

một. Kết quả là 9.

b. Kết quả là 7.

so với Kết quả là 8.

D. Kết quả là bằng 1.

D. Kết quả là 4.

e. Kết quả là bằng 1.

F. Kết quả là 10.

g. Kết quả là 2.

Bài 3:

a) 4 + 3 = 7.

b) 10 – 3 = 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *