Giải Toán lớp 3 Số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Giải Toán lớp 3 Số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Bài 1 (trang 95 SGK toán 3): Đọc các số: 7800; 3690; 6504; 4081; 5005 (theo mẫu):

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

Câu trả lời:

3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi

6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh hồn

4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

5005 đọc là năm nghìn không trăm năm

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 3): Các số?

Giải toán lớp 3, viết tiếp trang 95 - Giải toán lớp 3, viết các số có 4 chữ số (tiếp theo) trang 95

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 3 tiếp theo trang 95 1 - Giải Toán Lớp 3 Số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào dấu:

a) 3000; 4000; 5000;…;…;…

b) 9000; 9100; 9200;…;…;…

c) 4420; 4430; 4440;…;…;…

Câu trả lời:

a) 3000; 4000; 5000;6000; 7000; 8000

b) 9000; 9100; 9200;9300; 9400; 9500

c) 4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470

Xem thêm: Sách bài tập Giải Toán lớp 3 trang 23