Giải vở bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10 trang 173

Đề thi giải Toán lớp 1: Các số đến 10 Trang 173

Bài 1: Tính:

10 – 1 = 9 – 1 = 8 – 1 = 7 – 1 = 6 – 1 = 5 – 1 = 3 – 1 =

10 – 2 = 9 – 2 = 8 – 2 = 7 – 2 = 6 – 2 = 5 – 2 = 3 – 2 =

10 – 3 = 9 – 3 = 8 – 3 = 7 – 3 = 6 – 3 = 5 – 3 = 3 – 3 =

10 – 4 = 9 – 4 = 8 – 4 = 7 – 4 = 6 – 4 = 5 – 4 =

10 – 5 = 9 -5 = 8 – 5 = 7 – 5 = 6 – 5 = 5 – 5 = 2 – 1 =

10 – 6 = 9 – 6 = 8 – 6 = 7 – 6 = 6 – 6 = 2 – 2 =

10 – 7 = 9 – 7 = 8 – 7 = 7 – 7 = 4 – 1 =

10 – 8 = 9 – 8 = 8 – 8 = 4 – 2 = 1 – 1 =

Xem thêm: Giải Toán 1 Luyện tập chung trang 125

10 – 9 = 9 – 9 = 4 – 3 =

10 – 10 = 4 – 4 =

Bài 2: Tính:

5 + 4 = 1 + 6 = 4 + 2 = 9 + 1 = 2 + 7 =

9 – 5 = 7 – 1 = 6 – 4 = 10 – 9 = 9 – 2 =

9 – 4 = 7 – 6 = 6 – 2 = 10 – 1 = 9 – 7 =

Bài 3: Tính:

9 – 3 – 2 = 7 – 3 – 2 = 10 – 5 – 4 =

10 – 4 – 4 = 5 – 1 – 1 = 4 + 2 – 2 =

Bài 4: Có 10 con gà mái và đàn vịt, trong đó có 3 con gà mái. Có bao nhiêu con gà mái?

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 Số 0 cộng

Sự hòa tan:

Bài 1:

10 – 1 = 9 9 – 1 = 8 8 – 1 = 7 7 – 1 = 6 6 – 1 = 5 5 – 1 = 4 3 – 1 = 2

10 – 2 = 8 9 – 2 = 7 8 – 2 = 6 7 – 2 = 5 6 – 2 = 4 5 – 2 = 3 3 – 2 = 1

10 – 3 = 7 9 – 3 = 6 8 – 3 = 5 7 – 3 = 4 6 – 3 = 3 5 – 3 = 2 3 – 3 = 0

10 – 4 = 6 9 – 4 = 5 8 – 4 = 4 7 – 4 = 3 6 – 4 = 2 5 – 4 = 1

10 – 5 = 5 9 -5 = 4 8 – 5 = 3 7 – 5 = 2 6 – 5 = 1 5 – 5 = 0 2 – 1 = 1

10 – 6 = 4 9 – 6 = 3 8 – 6 = 2 7 – 6 = 1 6 – 6 = 0 2 – 2 = 0

10 – 7 = 3 9 – 7 = 2 8 – 7 = 1 7 – 7 = 0 4 – 1 = 3

10 – 8 = 2 9 – 8 = 1 8 – 8 = 0 4 – 2 = 2 1 – 1 = 0

10 – 9 = 1 9 – 9 = 0 4 – 3 = 1

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Điểm nằm trong, chấm ngoài hình

10 – 10 = 0 4 – 4 = 0

Bài 2:

5 + 4 = 9 1 + 6 = 7 4 + 2 = 6 9 + 1 = 10 2 + 7 = 9

9 – 5 = 4 7 – 1 = 6 6 – 4 = 2 10 – 9 = 1 9 – 2 = 7

9 – 4 = 5 7 – 6 = 1 6 – 2 = 4 10 – 1 = 9 9 – 7 = 2

Bài 3:

9 – 3 – 2 = 4 7 – 3 – 2 = 2 10 – 5 – 4 = 1

10 – 4 – 4 = 2 5 – 1 – 1 = 3 4 + 2 – 2 = 4

Bài 4:

Số vịt là:

10 – 3 = 7 (con vịt)

Đáp số: 7 con vịt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *