Giải vở bài tập Toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập toán lớp 1 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 1 - Giải bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 3 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 4 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5

Vở bài tập toán lớp 5 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 6 - Giải bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 7 - Giải vở bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian Vở bài tập toán lớp 8 - Giải bài tập toán lớp 1 Đồng hồ, thời gian

Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9.

Sự hòa tan:

Hình 1: 8 giờ. Hình 6: 1 giờ.

Hình 2: 9 giờ. Hình 7: 2 giờ.

Hình 3: 3 giờ. Hình 8: 8 giờ.

Hình 4: 4 giờ. Hình 9: 4 giờ.

Hình 5: 12 giờ.

Xem thêm: Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *