Ôn tập toán lớp 5 số thập phân

Ôn tập toán lớp 5 số thập phân

Bài 1 (trang 150 SGK Toán 5)

Đọc số thập phân; Cho biết phần nguyên, phần phân số và giá trị vị trí của mỗi phần trong số chúng:

63,42;

99,99;

81,325;

7.081

Câu trả lời:

Giải toán lớp 5 trên tap ve so tha phan - Ôn tập giải toán lớp 5 về số thập phân

+ Trên 63, 42 – Chữ số 6 chỉ 6 chục,

số 3 đại diện cho 3 đơn vị,

số 4 đại diện cho 4 phần mười,

Số 2 đại diện cho 2%.

+ Trên 99; từ trái sang phải, chín chữ số là: chỉ 9 chục, 9 hàng đơn vị, 9 phần mười, 9%.

+ Trong số 81,325 – Chữ số 8 chỉ 8 chục,

Số 1 đại diện cho 1 đơn vị,

Số 3 đại diện cho 3 phần mười,

Số 2 đại diện cho 2%,

Số 5 đại diện cho 5 phần nghìn.

+ trong tổng số 7018 – Số 7 đại diện cho 7 đơn vị,

Số 0 đại diện cho 0 phần mười,

Số 8 đại diện cho 8%,

Số 1 đại diện cho 1 trên một nghìn.

Bài 2 (trang 150 SGK Toán 5) Viết số thập phân với:

a) Tám phần trăm, sáu phần mười, năm phần trăm (tức là tám phần trăm và sáu mươi lăm phần trăm).

b) Bảy mươi hai đơn vị, bốn phần mười, chín phần trăm, ba phần nghìn (tức là bảy mươi hai đơn vị và bốn trăm chín mươi ba phần nghìn).

c) Không có đơn vị, bốn phần trăm.

Câu trả lời:

a) 8,65;

b) 72,493;

c) 0,04.

Bài 3 (trang 150 SGK Toán 5) Thêm một số 0 vào bên phải mỗi chữ số thập phân để các chữ số thập phân bên dưới mỗi chữ số thập phân có hai chữ số thập phân.

Xem thêm: Giải toán lớp 5 hình thang

74,6;

284,3;

401,25;

104.

Câu trả lời:

74,60;

284,30;

401,25;

104,00.

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 5): Viết các số sau dưới dạng thập phân:

Bài giải Toán lớp 5 phần 1 - Đề thi giải Toán lớp 5 về số thập phân

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 5 chương 2 - Ôn tập cách giải Toán lớp 5 về số thập phân

Bài 5 (trang 151 SGK Toán 5):

78,6… 78,59

28.300… 28,3

9,478… 9,48

0,916… 0,906

Câu trả lời:

78,6> 78,59

28.300 = 28,3

9,478 <9,48

0,916> 0,906