Tổng ôn chuyên đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Tài liệu gồm 42 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 10 tổng ôn chương trình Đại số 10 chương 6.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Các hệ thức lượng giác cơ bản.
2) Dấu của hàm số lượng giác.
3) Mối quan hệ giữa các cung lượng giác đặc biệt.
5) Công thức góc nhân đôi, nhân ba.
6) Công thức hạ bậc hai, bậc ba.
7) Công thức biến đổi tích sang tổng và ngược lại.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.