Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chính trị có đáp án

Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 21: Những vấn đề cơ bản của Hiến pháp về chính trị có đáp án

  • 125 cuộc thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam là ngày nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Điều 13 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày tuyên bố độc lập 2 tháng 9 năm 1945”.


Câu 2:

Việc làm nào sau đây thể hiện nội dung sống và làm việc hợp hiến, hợp pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Các ngành nghề minh họa cho cuộc sống và công việc hợp hiến và hợp pháp:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh mọi pháp luật

+ Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật Việt Nam

+ Vận động nhân dân tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật


Câu 3:

Tại sao Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong hiến pháp?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy và thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong hiến pháp vì đó là những vật quan trọng đại diện cho một quốc gia hoặc một dân tộc.


Câu 4:

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp nào?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là người đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và phong trào lao động, phong trào nhân dân Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là đảng cầm quyền, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.


Câu 5:

Câu nào sau đây phải thể hiện đầy đủ khái niệm về chính trị?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Chính thể là mô hình tổ chức chung của bộ máy quyền lực nhà nước, thể hiện cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và xác lập các mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương; giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương và giữa nhà nước với xã hội với nhân dân.


Câu 6:

Nội dung nào sau đây thuộc chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Thể chế chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác lập trong Hiến pháp năm 2018 bao gồm: chính phủ, chủ quyền lãnh thổ, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, v.v.


Câu 7:

Câu nào dưới đây biểu diễn dạng chính tắc?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hình thức chính thể thể hiện các vấn đề như: nguồn gốc của quyền lực nhà nước; vị trí, vai trò của các cơ quan quyền lực nhà nước; Mức độ dân chủ trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.


Câu 8:

Nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Lãnh thổ quốc gia là toàn vẹn và bất khả xâm phạm. Điều 1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời”.


Câu 9:

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là nhà nước do nhân dân làm chủ; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, dựa trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.


Câu 10:

Nền quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Điều 13 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là hình hạt gạo, ở dưới có biểu tượng nửa bánh răng và một bánh răng, ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

Xem ngay:  [ TOÁN 10 ] Phương Pháp giải Hệ Phương Trình đối xứng loại 1 chứa tham số