Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước có đáp án

Đề kiểm tra kiến ​​thức pháp luật 10 CTST Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước có đáp án

  • 105 lần thử

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Nước ta có bao nhiêu cơ quan hành chính?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Cơ quan hành chính nhà nước là:

+ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

+ Uỷ ban nhân dân cấp chính quyền địa phương cũng do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.


Câu 2:

Nước ta có bao nhiêu cơ quan xét xử quan trọng?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Các cơ quan tư pháp của nước ta bao gồm:

+ Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền xét xử.

+ Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.


Câu 3:

Cơ quan nào chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


Câu 4:

Cơ quan nào của nước ta do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Kiểm soát Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập, thống nhất theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.


Câu 5:

Chức năng của Ủy ban Bầu cử Quốc gia là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Trích Điều 117 Hiến pháp 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.


Câu 6:

Cơ quan nào mang quyền lực nhà nước trên địa bàn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền cai trị của nhân dân?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Trích Điều 113 Hiến pháp 2013, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên; Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.


Câu 7:

Nội dung nào sau đây thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội:

+ Xây dựng hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, xây dựng hiến pháp và sửa đổi luật, quyết định chương trình xây dựng luật, quy định;

+ Thực hiện quyền tối cao giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật và quyết định của Quốc hội; Xem xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

+ Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn đóng ngân sách nhà nước, ấn định, thay đổi hoặc bãi bỏ các loại thuế;


Câu 8:

Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Trích Điều 94 Hiến pháp 2013, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội.


Câu 9:

Câu nào sau đây nêu nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Một số nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ:

+ Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, quyết định của Quốc hội, quy chế, quyết định của Uỷ ban thương mại của Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

+ Trình Quốc hội các dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác

+ Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

+ Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia

+ Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước

+ Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân

+ Đảm bảo an ninh trật tự xã hội


Câu 10:

Nội dung nào sau đây thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân:

+ Tổ chức thực hiện hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng

+ Tổ chức thực hiện quyết định của HĐND

+ Hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

   
Xem ngay:  GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT MÔN VẬT LÝ NĂM 2011 - ÔN TẬP THPT 2020. TỐT NGHIỆP 2011